ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavenent In-Place Recycling) สาย อบจ.พล. 3049 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavenent In-Place Recycling) สาย อบจ.พล. 3049 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 4/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 4 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 พฤศจิกายน 2562
  • ราคากลาง: 10,092,999.09 บาท