ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล.3001 บ้านดงข่อย - บ้านบางสะพาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล.3001 บ้านดงข่อย - บ้านบางสะพาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 8/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 4 พฤศจิกายน 2562 - 20 พฤศจิกายน 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 6,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 21 พฤศจิกายน 2562
  • ราคากลาง: 10,044,988.12 บาท