ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ชนิด 6 ล้อ (กองช่าง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)