ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 รายการ และปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 รายการ และปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 1/2563
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 28 พฤศจิกายน 2562 - 19 ธันวาคม 2562
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 20 ธันวาคม 2562
  • ราคากลาง: 9,405,318.- บาท