ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล. 3001 บ้านดงข่อย - บ้านบางสะพาน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)