ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.พล. 3024 บ้านเนินมะปราง - บ้านวังดินเหนียว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)