ราคากลางค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก