โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายห้วยดี ตำบลท่าสะแก เชื่อมต่อ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก