ประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู - หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลชมพู - หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 69/2559
  • วันที่ขายแบบ: 23 ก.ย. 2559 - 4 ต.ค. 2559
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 12 ต.ค. 2559
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 18 ต.ค. 2559
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 2,500,000.- บาท