ประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 3 คัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 3 คัน
  • เลขที่เอกสาร: E1/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ก.พ. 2560 - 2 มี.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 10 มี.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 16 มี.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: -