ประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 4037 ทางหลวง 1248 ตอนนครไทย - นาเมือง (ตอนที่ 1) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 4037 ทางหลวง 1248 ตอนนครไทย - นาเมือง (ตอนที่ 1) อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 14/2560
  • วันที่ขายแบบ: 16 มิ.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,750.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 6 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 13 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,046,000.- บาท