ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซิล สาย อบจ.พล.3049 แยกทางหลวง 11 เชื่อมต่อ บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราสเลอรี่ซิล สาย อบจ.พล.3049 แยกทางหลวง 11 เชื่อมต่อ บ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E23/2560
  • วันที่ขายแบบ: 19 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 7 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 14 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,283,000.- บาท