ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล.3013 บ้านบึงกระดาน - บ้านบึงถัง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล.3013 บ้านบึงกระดาน - บ้านบึงถัง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E22/2560
  • วันที่ขายแบบ: 19 มิ.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,750.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 7 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 14 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท