ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 3025 บ้านนาขาม - บ้านปากพาน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง อบจ.พล. 3025 บ้านนาขาม - บ้านปากพาน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เลขที่เอกสาร: E 26/2560
  • วันที่ขายแบบ: 20 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 12 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 17 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,800,000.- บาท