ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 27/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 13 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 20 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท