ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 ตำบลท่าทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 45/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ส.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,250.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 8 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 14 ก.ย. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 2,500,000.-บาท