ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายโรงโม่เก่า หมู่ที่ 6 ต.ชมพู - หมู่ที่ 8 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายโรงโม่เก่า หมู่ที่ 6 ต.ชมพู - หมู่ที่ 8 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 33/2560
  • วันที่ขายแบบ: 23 มิ.ย. 2560 - 4 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,250.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 14 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 21 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 2,500,000.- บาท