ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังตาบัว ตำบลโคกสลุด เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังตาบัว ตำบลโคกสลุด เชื่อมต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 32/2560
  • วันที่ขายแบบ: 23 มิ.ย. 2560 - 4 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,350.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 14 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 21 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,000,000.- บาท