ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย หมู่ที่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสาย หมู่ที่ 13 บ้านไร่พัฒนา ตำบลนาบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านกกกะบาก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E39/2560
  • วันที่ขายแบบ: 9 ส.ค. 2560 - 21 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,250.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 29 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 4 ก.ย. 2560
  • ราคากลาง: 2,500,000.- บาท