ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 4 คัน ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบหาบหาม 1 เครื่อง แบบแรงดันสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 4 คัน ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบหาบหาม 1 เครื่อง แบบแรงดันสูง
  • เลขที่เอกสาร: E 5/2560
  • วันที่ขายแบบ: 21 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 7 ก.ย. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 15 ก.ย. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: -