ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สายออมสิงห์เหนือ หมู่ที่ 7 บ้านโคกคล้าย ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)