ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำคับ หมู่ที่ 2 บ้านนาเปอะ ต.ชาติตระการ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (572/64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)