ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนน อบจ.พล.) สายแยกทางหลวงชนบท 2001 กม.7 ตำบลแม่ระกา เชื่อมต่อ บ้านดงจันทร์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (583/26) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)