ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อหมักสิ่งปฏิกูล ลานคอนกรีต ลานตาก โรงเก็บปุ๋ย ภายในบริเวณบึงราชนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพืษณุโลก จำนวน 1 แห่ง