ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน