ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ในเส้นทางหลวง สาย อบจ.พล. 4028 บ้านนาเมือง - บ้านโป่งสอ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก