ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร สายทางขึ้นเขาสมอแคลง หมุ่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก