ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอกเหลี่ยม คสล. ในเส้นทางหลวงสาย อบจ.พล.3048 แยกทางหลวงหมายเลข 1143 บ้านนาตาจูม อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก