ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 12/2559 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2559