ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 15 บ้านหลังศาล ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (เลขที่ 75/2559) ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559