ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 21/2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559