ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.วงฆ้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)