ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจัดทำโครงการขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะภายในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิาณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)