ยกเลิกประมาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อภาค เชื่อมต่อตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก