ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)