ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทคเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)