ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม