ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล.บ้านนาฟองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนครชุม - ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ครั้งที่ 3)