ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้โครงการพัฒนาแหล้งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง