รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายทางหลวง อบจ.พล. 5002 บ้านวังทอง-ห้วยหยวก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (E 44/2560)