รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายซอยแสนสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบึงพระ เชื่อมต่อตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (E 40/2560)