สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 40/2560
  • วันที่ขายแบบ: 4 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,000.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 4 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ก.ค. 2560
  • ราคากลาง: 2,000,000.- บาท