สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 7 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 7 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 44/2560
  • วันที่ขายแบบ: 4 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 4 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ก.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท