สั่งพิมพ์หน้านี้

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 9 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 9 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  • เลขที่เอกสาร: 42/2560
  • วันที่ขายแบบ: 4 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 4 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 24 ก.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท