สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองคู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน ตำบลเขาทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองคู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน ตำบลเขาทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
  • เลขที่เอกสาร: 50/2560
  • วันที่ขายแบบ: 5 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 5 ก.ค. 2560 -24 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 25 ก.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท