สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 53/2560
  • วันที่ขายแบบ: 13 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.-บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 13 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 2 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.-บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2560