สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 51/2560
  • วันที่ขายแบบ: 13 ก.ค. 2560 - 31 ก.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 500.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 13 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 2 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,000,000.- บาท