สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองคร้า หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง เชื่อมต่อ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองคร้า หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง เชื่อมต่อ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 59/2560
  • วันที่ขายแบบ: 14 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 300.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 14 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 3 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 587,000.- บาท