สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม - บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม - บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: 57/2560
  • วันที่ขายแบบ: 14 ก.ค. 2560 - 1 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 750.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 14 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 3 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 1,500,000.- บาท