สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 9 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 9 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2)
  • เลขที่เอกสาร: 63/2560
  • วันที่ขายแบบ: 17 ก.ค. 2560 - 2 ส.ค. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 250.- บาท
  • วันที่ยื่นซอง: 17 ก.ค. 2560 - 3 ส.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นซอง: ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้นที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • กำหนดเปิดซอง: 4 ส.ค. 2560
  • ราคากลาง: 491,000.- บาท